Forretningsbetingelser gælder for alle transportopgaver, som Xpressbudet A/S, Obstrupvænget 26, 8320 Mårslet cvr. 26623324 udfører for kunden, idet omfang de ikke konkret er fraveget ved anden aftale. Vores forretningsbestemmelser gældende førsteprioritet og derefter NSAB2000.

Brændstoftillæg pr. den 1/6 2022

Grundet situationen i Ukraine er vores pris, på brændstof, på raketfart.​ Der beregnes på den baggrund, et brændstoftillæg på +10% fra den 1/6 2022.

Opdraget

Xpressbudet A/S opdrag omfatter transport af varer og defineres i samarbejde med kunden omkring de enkelte opgaver.

Instrukser

Xpressbudet A/S agerer som hovedregel på grundlag af og i overensstemmelse med kundens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler. Vi er berettiget til at fravige disse instrukser ved samletransporter o. Lign. hvor flere transportkøberes fælles bedste spiller et hensyn, idet priser altid baseres på eventuelle returtransporter og kombinationstransporter under vejs. Vi er til hver en tid berettiget til at ændre transportør eller transportform undervejs, medmindre andet specifikt er aftalt.

Kommunikation

Xpressbudet A/S indestår ikke for ordreændringer og lign fx nye ordre-e-mails afsendt udenfor normal kontortid, med væsentlige instruktioner følges uden disse konkret er bekræftet via e-mail (og i praksis yderligere konfirmeret forudgående pr telefon). Xpressbudet A/S indestår ikke for at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation fx e-mails og sms.

Fortrolighed

Xpressbudet A/S agerer med fortrolighed i forhold til de oplysninger vi modtager. Denne forpligtelse gælder også efter opdragets afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler som pålægger Xpressbudet A/S oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder, herunder “hvidvaskningsregler”, “forbrydelser mod luftfartens sikkerhed”, “Smugleri” o. Lign. Vores fortrolighed har dog følgende undtagelser. Vi er berettiget til at afsøge transportmuligheder hos andre transportører, rejsebureauer o. Lign og videregive dem nødvendige informationer i forhold til at indhente transporttilbud med løsninger og priser på de enkelte opgaver. Vi er ikke ansvarlig for følger af videregivelse af disse oplysninger.

Kreditoplysninger

Xpressbudet A/S er berettiget til at undersøge kunders kreditværdighed.

​​Honorar

Xpressbudet A/S honorar/priser fastsættes på grundlag af tilbud eller faste aftaler. Xpressbudet A/S er til hver en tid berettiget til at ændre priser uden forudgående varsel. Tilbud omfatter med mindre andet er aftalt udelukkende betaling for den enkelte transportydelse dvs. transport Excel. moms & afgifter, told, læsse-losse og ventetid såvel hos afsender som modtager eller hos toldmyndigheder o. Lign. Priser tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser iht. gældende lovgivning. Betalingsbetingelser er som udgangspunkt altid kontant for private kunder og virksomheder vurderet til samme kategori. Der beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.


Dækning af omkostninger

Xpressbudet A/S er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af kunden. Afholdte omkostninger debiteres kunden, herunder forgæves afhentninger og leveringer, emballage, volumen overskridelser, vægtoverskridelser, told & afgifter, læsse-losse- eller ventetid o lign uforudsete omkostninger der måtte opstå.

Opdragets varighed

Xpressbudet A/S er berettiget til enhver tid at bringe opdraget til ophør. Xpressbudet A/S er berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til at opdraget bringes til ophør.

Reklamation & Fortrydelsesret

Kunden har ikke fortrydelsesret på vores ydelser, idet karakteren af disse gør, at vores ydelser planlægges og igangsættes når disse bookes. Reklamationsret omkring forsinkelser eller transportskader henviser vi til Nordisk Speditør Forbunds almindelige Bestemmelser NSAB2000. Dvs. ved synbar forringelse eller beskadigelse af godset skal modtager reklamere straks ved modtagelse og påføre fragtbrevet dette. Såfremt reklamation sker senere end 7 dage fra godsets modtagelse, påhviler det den der reklamerer, at bevise, at skaden eller forringelsen var indtruffet inden godsets modtagelse. Såfremt den der reklamerer ikke bevise dette, anses godset for at være udleveret uden beskadigelse og forringelse. Forsinkelser under 30 dage er ikke berettiget til afslag eller erstatning.

Ansvarsbegrænsning

Xpressbudet A/S er ansvarlig i overensstemmelse med NSAB2000 dog med følgende undtagelser. Vi er et transportfirma der henvender sig primært til erhvervsvirksomheder og som i et vist omfang påtager sig opgaver også for privatkunder.

Vi har dog ingen dækning i vores ydelser på Private forsendelser pakker og breve medmindre forsikring er tegnet Flyttegods og gods der kan betegnes som dette såvel for privat- som firmakunder. Skrøbelige og / eller emballerede varer. Vin, Spiritus, Cigaretter, malerier, penge og værdipapirer.

Erstatning kan ikke overstige

A) Ved forsinkelse, det aftalte vederlag for opgaven.
B) Ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods SDR 8,33 pr kg bruttovægt af den del af godset som er bortkommet, forringet eller beskadiget.

Erstatning ydes dog ikke i tilfælde af, at gods ikke er emballeret eller ved mangelfuld emballering. Erstatning ydes ikke ved forkert og delvis forkert oplyst afhentning og leveringsadresse, afhentning og leveringstid samt øvrige mangelfulde oplysninger der kan lægges til grund for forsinkelse.

Paller & emballage

Pakning og emballage er kundens ansvar. Alle paller betegnes som en del af emballagen. Ethvert pallemellemværende er Xpressbudet A/S uvedkommende. Emballage er at betragte som en del af godset og medtages ikke retur eller bortskaffes medmindre der er truffet aftale herom.​